Resum

Front a les concepcions de Pàtries grans, uniformes i aniquiladores de la diversitat, l’autor proposa una concepció universal fonamentada en la relació respectuosa i amical entre les múltiples petites màtries. “Terra màtria” seria, des d’un punt de vista geomètric-vital el territori que determina un radi de cent quilòmetres, que té un punt fix en el lloc de naixement de cada u, quan traça una circumferència. Evidentment, aquesta geografia inclou també unes expressions culturals que són pròpies de cada terra màtria.

Les concepcions estatalistes imperialistes estan basades en una metafísica fixista-jerarquista. L’autor proposa una metafísica anarquista evolutiva per poder deixar viure en llibertat els grups humans que són -com tota la realitat intermundana- evolutius. En fa una aplicació del seu pensament al món del llenguatge, especialment, el de la gramàtica i la lexicografia.

Abstract

In contrast with the conception of great, uniform “Fatherland”, distroyers of the diversity, the author proposes a universal conception based on the respectful and friendly relation among the numerous littel mother countries. “Mother country” would be, from ageometric-vital point of view, the land determined by a radius of a hundred kilometers, having a fixed spot in everyone’s birthplace when a circumference is traced. Obviously this geography aclso includes the cultural expressions typical of each mother country.

The state, imperialist conceptions are based on a metaphysics with a fixed-hierarchical characteristics. The author proposes an anarchist evolutionary metaphysics in order to allow the human groups, which are -as the whole word-wide reality- evolutionary, to live inliberty. He makes an application of this idea to the field of language, specially the ones of grammar and lexicography.

Joan Josep Rovira

Arxiu PDF