Resum

L’objectiu d’aquesta nova entrega és l’aproximació als canvis profunds socioculturals i materials que es van poder produir en la població assentada al castell de Morella i voltants entre les darreries del III i principis del II mil·leni a.C., que caracteritzaran el trànsit del Neolític a l’Edat del Bronze.

Abstract

The main aim of this new release is to make an approach to the deep sociocultural and material changes that took place in Morella’s castle settlement and surroundings between the ending of the III milenium BC and the beginning of the II milenium BC. This period marks the transition from the Neolithic to the Bronze age.

Ximo Andrés Bosch

Arxiu PDF